Thử thách luyện tập - Tuần 1 - Đọc, viết, so sánh số có 3 chữ số

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 15

Thời gian làm bài: 30 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Số 283 được đọc là: 


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Số lớn nhất trong các số 345, 358, 321, 398 là số:


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Diễn đạt " Một trăm chín mươi hai " biểu thị số:


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Số nào là số nhỏ nhất trong các số 678, 654, 666, 690 là số:


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 367 < ... < 369


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Số lẻ liền sau số 345 là:


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Sắp xếp các số 321, 333, 563, 123, 456 theo thứ tự từ bé đến lớn:


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Có bao nhiêu số mà lớn hơn số 461 mà nhỏ hơn số 475.


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 876 ... 984


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Viết một chữ số bé nhất vào chỗ có dấu chấm để được kết quả đúng khi so sánh hai số có ba chữ số:
Mẫu:         208 < 2__0
                 208 < 210

a) 425 < 42                    
b) 31 < 350
c) 58 > 198
d) 23 = 4


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Số tròn trăm lớn hơn 600 có tất cả: 


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Các số tròn trăm từ 100 đến 900 có: 


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Biết 8x6 < 816 thì chữ số x là:


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Điền vào các chỗ trống các số có ba chữ số thích hợp.
123, , , 129, 131, 133,


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Một trăm bốn mươi tám viết là:


0 bình luận